مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی

​​​​​​​
سازمان ها مانند موجودات زنده هستند متولد می شوند رشد میکنند شکوفا میشوند به بالندگی می رسند و سرانجام روبه زوال هستند

شناسایی نیازهای روانِ سازمان به عهده چه کسانی است ؟

آیا مهارت مدیریت به تنهایی قادر به شکوفایی و بهروری سازمان هست؟

بررسی مشکلات شغلی و ارتباط زندگی شخصی و زندگی کاری فرد چقدر در سلامت روان افراد سازمان موثر است؟

اگر سیستم تفکرسازمان به ابعاد مختلف  روانشناختی کارکنان توجه نکند چه اتفاقی می افتد؟
​​​​​​​
رویدادهای فراوانی در سازمان ها وجود دارند که ملزم به شناخت شیوه های روانشناسی صنعتی سازمانی است که مدیران سازمان را سوق می دهد که با بهرگیری از تخصص یک روانشناس سازمانی به تحول و بالندگی سازمان خویش یاری رساند

خدمات روانشناسی صنعتی و سازمانی آپاما

وظایف روانشناس سازمان

آسیب شناسی و عارضه یابی سازمان

ارزیابی متقاضیان شغل و کارکنان جهت استخدام .جایگزینی و ارتقا

نیاز سنجی آموزشی و آموزش نیروهای انسانی

ارائه مدل منحصر به فرد سازمان

ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان

بررسی سلامت روان  و ایمنی محیط کار

بررسی سطوح شناخت فردی، گروهی و سازمانی

​​​​خدمات سازمانی مرکز آپاما
کلینیک روانشناسی سازمانی آپاما در سه سطح ارزیابی ،آموزشی، وپژوهشی فعالیت میکند

خدمات ارزیابی :
آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی
مصاحبه تخصصی استخدام
ارزیابی توسعه مدیران
نیاز سنجی آموزشی
استعدادیابی جهت استخدام و ارتقا شغلی
تحلیل عملکرد شغلی کارکنان و مدیران
تنظیم چارت سازمانی

​​​​​​​خدمات پژوهشی :
با تکیه بر به روز ترین منابع اطلاعاتی قادر به انجام پژوهش ها و پروژه های پژوهشی است که تاثیر چشمگیری در بهبود عملکرد سازمان دارد
​​​​​​​
خدمات آموزشی :
خدمات آموزش تخصصی در دو حوزه مدیریت  وکارکنان .
همچنین خدمات آموزش عمومی به کلیه مشاغل سازمان و موسسه های دولتی و غیر دولتی  جهت توانمندسازی روانشناختی وارتقا سلامت  روان سازمان، کیفیت زندگی کاری ،خشنودی و انگیزه شغلی ارائه میشود