کارگاه چهار جلسه ای ارتباط با خویشتن و دیگری

شروع کارگاه پنج شنبه24 مرداد ساعت 10 تا 13

مدرس ریحانه جواهری زاده

 

در این کارگاه می آموزیم چطور به احساسات و نیازهای خود آگاه شویم و چگونه آنها را با دیگران در میان بگذاریم تا روابطی صمیمی تر پربارتر و موثرتر داشته باشیم