مغز شما قدرت پیش بینی دارد

پیش بینی

قبل از اینکه شما با تغییر رنگ چراغ راهنمایی پدال گاز را فشار دهید یا اینکه زمانی که اولین بار روی پیانو نت هایی را مینوازید مغز شما این حرکات را پیش بینی میکند
یک نوع از این پیش بینی به خاطرات و تجربیات شما از گذشته مربوط میشود و نوع دیگر بر اساس یک ریتم موجود انجام میشود که هر دو به ما توانایی لذت بردن و حرکت در دنیای پیرامونمان را میدهند.
 

سیستم مغزی ما علاوه بر لحظه حال آینده را نیز محاسبه میکند 

دانشگاه کالیفرنیا تحقیقاتی را ارائه کرده است که نشان میدهد شبکه نورون های مغزی که این پیش بینی زمانی را انجام میدهند بین دو نیمکره مغز تقسیم میشوند و بسته به تکلیفی که ما انجام میدهیم نواحی متفاوتی از مغز را درگیر میکنند.این مطالعات دیدگاه جدیدی را به ما میدهد که مغز انسان چگونه یک حرکت جدید و آموخته نشده  را محاسبه میکند
سیستم مغزی ما علاوه بر اینکه اجازه میدهد ما در این لحظه از زمان زندگی کنیم بلکه همزمان آینده را نیز پیش بینی و محاسبه مینماید

 

پیش بینی

 

تحقیقات فراوانی بر بیماران پارکینسون و افراد دارای اختلالات مخچه انجام شده و این شبکه نورون های پیش بین در این افراد بررسی شده است.این تحقیقات نشان داده مغز افراد دارای این اختلالات در استفاده از نشانه های ریتمیک برای پیش بینی حرکات با مشکل مواجه است و درمان های غیر دارویی کمک کننده میتواند شامل بازی های کامپیوتری، تحریک مغزی و تغییرات محیطی باشد.

 

نویسنده:آذین نوین

منبع:سایت

www.news.berkeley.edu