مفهموم خلاقیت چیست؟

خلاقیت

تفاوت خلاقيت و نوآورى: 

 

اگرچه واژه "خلاقيت و نوآورى "به طور مترادف به كار مى روند اما اغلب محققان معتقدند كه دو اصطلاح خلاقبت و نوآورى بايد بصورت جداگانه مورد بررسى و منظور شوند ، چرا كه داراى معانى و تعاريف جداگانه هستند.

 

به عقيده ى برخى از روانشناسان تربيتى (( خلاقيت )) اشاره به 'درآوردن چيزى جديد به مرحله ى وجود 'دارد ، در حاليكه نوآورى به 'درآوردن چيزى به مرحله ى استفاده' دلالت ميكند .

 

در معادله ى نوآورى بيان شده ، اشاره به ايده ايست كه با توجه به چهارچوب مرجعى آن ، دپارتمان ، سازمان يا يك دانش انباشته شده ى جديد است. 

 

ابداع يا همان نوآورى توانايى ايجاد يك فكر يا چيز نو بوده كه در ظهور اوليه خلاقيت موثر است . البته ظهور اوليه ابداع در عالم حس و ماده است . اين گفته را فرآيند به كارگيرى خلاقيت و ابداع مى گويند . 

 

خلاقيت به معنى توانايى تركيب ايده ها در يك روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگى بين ايده هاست اما نوآورى ، فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول ، خدمات و روشهاى جديد عمليات مي باشد .

 

البته خلاقيت و نوآورى چنان به هم تنيده اند كه شايد بدست آوردن تعريفى مستقل از هركدام كار دشوارى باشد، اما براى روشن شدن ذهن  مى توان آنها را بصورت مجزا از هم تعريف كرد . 

 

در واقع ابداع يا نوآورى ، ماحصل حركتى است كه خلاقيت و حيطه ى فكرى نقطه آغازين آن بوده و يا با به كارگيرى تجارب ديگر بصورت يك پديده توظهور آشكار شده است . در كل ميتوان گفت ابداع بدون خلاقيت بى مفهوم بوده و در عين حال خلاقيت بدون نوآورى صرفاً قابل تصور است . به عبارتى مراحلى بايد طى شود تا بتوان خلاقيت و نوآورى را در راستاى تكميل شدن نمايش داد؛

مرحله ى اول خلاقيت كه يك ايده و نو و جديد فكرى است .

مرحله ى دوم تغيير ميباشد ؛ تغيير ايجاد هر آنچه كه با گذشته تفاوت دارد. 

 

عملى و بكارگيرى انديشه و افكار نو ناشى از خلاقيت است كه به وسيله ى تغيير به نوآورى مينجامد .بر اساس اين تعريف  خلاقيت لازمه ى نوآورى است و از ملزومات خلاقيت اهداف ، انگيزه ، هوش ، پشتكار ، تخيل قوى و دانش و مهارت ميباشند . 

 

نویسنده:نگین صالحی کارشناس روانشناسی

برگرفته از شكوفاسازى خلاقيت از دكتر رابرت فيشر و مرى ويليامز 

روانشناسى خلاقيت