روانشناسی صنعتی سازمانی آپاما

آیا ازنظر شما داشتن دانش و مهارت برای انجام وظایف شغلی به تنهایی کافی است؟ آیا تفاوت‌های فردی در چارت سازمانی شما به‌درستی لحاظ می‌گردد؟ آیا برای افزایش تولید و فروش بیشتر روش‌های موجود کافی است ؟     طبق گزارش‌های منتشر شده :   در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، بهره‌وری و راندمان کاری نیروی انسانی کشور ما بسیار پایین و کمتر از حد انتظار …
ادامه مطلب