حافظه ما چگونه عمل میکند؟

لحظه های فراموش شده، بیشتر به حواس پرتی ربط دارند تا به بی حافظگی، بیشترین قدرت برای یادآوری اطلاعات در افراد جوان دیده نمی شود بلکه در افرادی به چشم می خورد که مدام در پی تقویت مهارت های شناختی خود در طول عمرشان هستند.
ادامه مطلب

چه چیزی هوش را میسازد؟

هوش چیست؟  هوش را به سختی می توان تعریف کرد. زیرا ممکن است معانی متفاوتی در افراد مختلف داشته باشد. در حقیقت، جامعه ی علمی درباره ی مفهوم هوش مدتی طولانی بحث کرده است و هنوز هم در تعریف و شيوهی اندازه گیری آن با تعارض روبه رو است. معنای هوش در حال حاضر متفاوت از معنای آن در گذشته میباشد. به عبارت دیگر، آزمونهایی طراحی شده اند که هوش …
ادامه مطلب